1.    Bendrosios nuostatos

1.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau „taisyklės“) yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos pirkėjo ir pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu internetinėje parduotuvėje "LAISTYMO SPRENDIMAI" susijusios nuostatos.

1.2. Pirkėjas, pateikdamas užsakymą patvirtina, kad sutinka su šiomis taisyklėmis.

1.3. Sutartis tarp pirkėjo ir pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai pirkėjas internetinėje parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs atsiskaitymo būdą ir susipažinęs su taisyklėmis, paspaudžia mygtuką "pirkti".


2.    Pirkėjo teisės ir įsipareigojimai

2.1. Pirkėjas įsipareigoja sumokėti pardavėjui sutartą sumą už užsakytas prekes, ir jas priimti.

2.2 Atsiskaitymo formoje pateikti pilną, išsamią ir teisingą informaciją. jeigu atsiskaitymo formoje pirkėjas pateikia netikslius, melagingus ar klaidinančius duomenis, padavėjas turi teisę anuliuoti pirkėjo registraciją ir ištrinti duomenis.

2.3. Pasikeitus pirkėjo duomenims, pateiktiems pirkimo formoje, pirkėjas privalo nedelsiant informuoti pardavėją, siekiant kokybiškai ir laiku įgyvendinti užsakymą.

2.4. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties, laikantis prekių grąžinimo taisyklėse išdėstytų nuostatų.

2.5. Pirkėjas, pateikdamas užsakymą internetinėje parduotuvėje "LAISTYMO SPRENDIMAI" sutinka su šiomis pirkimo - pardavimo taisyklėmis ir įsipareigoja jų ir nustatytų LR teisės aktų.


3.    Pardavėjo teisės ir įsipareigojimai

3.1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti visas sąlygas pirkėjui tinkamai naudotis internetinės parduotuvės "LAISTYMO SPRENDIMAI" teikiamomis paslaugomis.

3.2. Jei pirkėjas bando pakenkti internetinės parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti, sustabdyti ar panaikinti pirkėjo galimybę naudotis internetine parduotuve.

3.3. Pardavėjas įsipareigoja gerbti pirkėjo privatumo teisę į pirkėjo priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą pirkimo formoje ir neperleisti jos tretiesiems asmenims.

3.4. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti pirkėjo užsakytas prekes pirkėjo nurodytu adresu.

3.5. Pardavėjas, susidarius svarbioms aplinkybėms, gali laikinai arba iš viso nutraukti internetinės parduotuvės veiklą apie tai pranešęs svetainėje. visi pateikti iki pranešimo bus įvykdyti įprasta tvarka.

3.6. Pardavėjas, atsižvelgdamas į rinkos, teisės aktų pokyčius, gali vienašališkai papildyti ar pakeisti šių taisyklių sąlygas, apie tai informuojant elektroninėje parduotuvėje. taisyklių papildymai ar pakeitimai įsigalioja naujiems, po taisyklių papildymo ar pakeitimo, vartotojo daromiems užsakymams.

3.7. Jei pirkėjas po šių sąlygų pasikeitimų naudojasi "LAISTYMO SPRENDIMAI"   teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad pirkėjas sutiko su taisyklių pakeitimu.


4.    Prekių užsakymas, kainos, atsiskaitymo tvarka, terminai

4.1. Užsakymai priimami  naudojantis internetine parduotuve "LAISTYMO SPRENDIMAI" arba elektroniniu paštu.

4.2. Visos prekių kainos internetinėje parduotuvėje nurodytos eurais, įskaitant pvm, ir kita valiuta įskaitant pvm. Prekės kaina yra ir galioja tokia, kokia buvo nustatyta pirkimo metu.

4.3. Pirkėjas įsipareigoja apmokėti užsakymą per 2 (dvi) kalendorines dienas nuo užsakymo patvirtinimo dienos. Siuntinys pradedamas ruošti tik gavus apmokėjimą už prekes.

4.4. Pirkėjui neįvykdžius mokėjimo per 2 kalendorines dienas, užsakymas anuliuojamas.


5.    Prekių pristatymas

5.1. Pirkėjas įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą.

5.2. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, jei pirkėjas prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu, pirkėjas neturi teisės reikšti pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.

5.3. Prekės pirkėjui išsiunčiamos per 1-3 darbo dienas, nuo apmokėjimo patvirtinimo.

5.4. Visais atvejais pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų nesilaikymą, jeigu prekės pirkėjui nėra pristatytos arba pristatomos ne laiku dėl pirkėjo kaltės arba dėl nuo pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Pvz: pirkėjas nurodė klaidingą adresą ar telefono numerį, todėl kurjeris negali susisiekti su pirkėju.

5.5. Pirkėjas privalo nedelsiant informuoti pardavėją, jeigu siunta gaunama pažeistoje pakuotėje, jeigu siuntoje gautos neužsakytos prekės arba netinkamas jų kiekis, nepilna prekės komplektacija.

5.6. Pirkėjas privalo el. paštu pateikti pardavėjui pažeisto siuntinio ir(arba) prekės (-ių) nuotraukas.


6.    Prekių kokybė, garantijos

6.1. Visi internetinėje parduotuvėje  "LAISTYMO SPRENDIMAI" parduodamų prekių duomenys nurodomi prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.

6.2. Parduodamos prekėms taikoma įstatymais apibrėžta prekių garantija. 


7.    Nenugalimos jėgos aplinkybės

7.1. Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už sutarties neįvykdymą, jeigu tai įvyko dėl aplinkybių, kurių jis negalėjo kontroliuoti bei numatyti sutarties sudarymo metu, ir kad negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui. pavyzdžiui, šalyje įsigalioja nauja reguliavimo tvarka, draudimas, gaisras, potvynis, karas, gamtos stichijos, tiekėjų streikai. 


8.    Baigiamosios nuostatos

8.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės sudarytos vadovaujantis LR įstatymais ir teisės aktais.

8.2. Šioms taisyklėms yra taikoma LR teisė. visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.Jei Jums kiltų klausimų dėl pirkimo – pardavimo taisyklių arba turite pastabų ar nusiskundimų, susisiekite su mumis – info@laistymosprendimai.lt